Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

S.234.4.2021

     Skarb Państwa – PGL LP Nadleśnictwo Łochów, z siedzibą w Łochowie 07-130, ul. Wyszkowska 28, ogłasza pisemny przetarg publiczny nieograniczony (zbieranie ofert) na sprzedaż używanych n/w środków trwałych:

 

I. Opis

 1. Ciągnik URSUS 1212 – nr inw. 746-00380, rok 1983, VIN 11263, nr rej. WWE V057, ważne OC, brak przeglądu technicznego
 2. Przyczepa AUTOSAN D-55 – nr inw. 748-00366, rok 1981, VIN 6363, nr rej. WWE  98NP, ważne OC, brak przeglądu technicznego
 3. Przyczepa AUTOSAN D-55 –  nr inw. 748-00365, rok 1981, VIN 765, nr rej. SEP 536G, ważne OC, brak przeglądu technicznego 
 4. Przyczepka-wózek p-poż. VEB – nr inw. 748-00318, rok 1976, bez rejestracji
 5. Przyczepka-zbiornik p-poż.  HL900/SBA – nr inw. 748-00343, rok 1978, VIN 18381, bez rejestracji
 6. Przyczepka p.poż  HL900.40/TSA – nr inw. 748-00344, rok 1978, VIN 18236, bez rejestracji

 

Wszystkie wymienione powyżej sprzedawane środki trwałe są niesprawne, nie były eksploatowane co najmniej kilka lat i wymagają napraw.

 

II. Cena wywoławcza i wadium (ceny brutto)

 1. Ciągnik URSUS 1212 – cena wywoławcza 13530,00 PLN/wadium 1400,00 PLN
 2. Przyczepa AUTOSAN D-55 – WWE 98NP – cena wywoławcza 2706,00 PLN/wadium 280,00 PLN
 3. Przyczepa AUTOSAN D-55 – SEP 536G – cena wywoławcza 2337,00 PLN/wadium 240,00 PLN
 4. Przyczepka-wózek p-poż. VEB – cena wywoławcza 554,00 PLN/wadium 60,00 PLN
 5. Przyczepka-zbiornik p-poż.  HL900/SBA – cena wywoławcza 800,00 PLN/wadium 80,00 PLN
 6. Przyczepka p.poż  HL900.40/TSA – cena wywoławcza 554,00 PLN/wadium 60,00 PLN

 

III. Wymagania dotyczące wadium

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej powyżej dla danego środka trwałego do dnia 10.06.2021r. do godziny 9:00 przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Łochów  PKO BP    83 1020 4476 0000 8902 0017 3740 z tytułem przelewu „Wadium na zakup ” ………………… (Nazwa środka trwałego)………………”
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny  kupna , zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub zamknięcia przetargu.
 1. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyla się od zapłaty różnicy pomiędzy ceną nabycia, a kwotą uiszczonego wadium, bądź od zawarcia umowy w terminach określonych w ogłoszeniu.
 1. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

 

IV. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym i musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu
 2. Nazwę środka trwałego i oferowaną cenę brutto. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 3. Dowód wpłacenia wadium.
 4. Podpis oferenta.

Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, można otrzymać w biurze Nadleśnictwa (w godzinach pracy) lub pobrać ze stron internetowych Nadleśnictwa Łochów:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_lochow/komunikaty_i_ogloszenia

https://lochow.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci

 1. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Łochów, bądź przesłać pocztą lub kurierem (liczy się data otrzymania dokumentów), w terminie do dnia 10.06.2021 roku do godziny 9.00 w zamkniętych kopertach, opatrzonych informacją:

„OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO ………………(nazwa środka trwałego)……………..”

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdy z środków trwałych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Otwarcie ofert nastąpi po dobowej kwarantannie dokumentów, tj. 11.06.2021 r. o godz. 9.00. Oferenci nie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert (przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID 19)
 3. Kryterium wyboru oferty – cena brutto 100%. Sprzedający wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.
 4. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z ta samą ceną przez kilku oferentów, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
 5. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Łochów, na stronie BIP Nadleśnictwa Łochów i na stronie internetowej Nadleśnictwa Łochów. O wyniku przetargu komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów.
 6. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od wyboru oferenta, wzór umowy stanowi załącznik nr 2. Faktura zostanie wystawiona w dniu podpisania umowy. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

V. INNE INFORMACJE

 1. Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego postępowania w tym wzór umowy i stan techniczny środków trwałych. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 2. Ogłoszenie o przetargu oraz dokumentację fotograficzną sprzedawanych środków trwałych zamieszczono pod adresami:

  https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_lochow/komunikaty_i_ogloszenia

https://lochow.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci

oraz na tablicy ogłoszeń w nadleśnictwie. Informację o przetargu zamieszczono  w Tygodniku Siedleckim

 1. Środki trwałe można oglądać w dni robocze w terminie od 26.05.2021r. do terminu składania ofert w godzinach 8:00-14:00 :

- przyczepa D-55 WWE 98NP – Jerzyska , tel. 575116978

- przyczepa D-55 SEP 536G – Urle, tel. 604917465

- pozostałe środki trwałe – ul.Wyszkowska 28,07-130 Łochów/siedziba N-ctwa Łochów, tel. 795101727

 1. Oferent zobowiązany jest do zabrania kupionego środka trwałego osobiście i na własny koszt w terminie 7 dni od podpisania umowy.
 2. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 3. Informacji na temat przetargu udziela w godzinach pracy Nadleśnictwa - p. Marcin Kasztelan – sekretarz Nadleśnictwa, telefon: 795101727.

 

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów

Bogusław Piątek

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Łochów informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Łochów, ul.Wyszkowska 28, 07-130 Łochów, zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 256751124, e-mail:lochow@warszawa.lasy.gov.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.

3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia u Administratora Danych.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Decyzja Nr 243 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych w Lasów Państwowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

5. Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych, o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych, podmiotom, z których usług Administrator Danych będzie korzystał w ramach realizacji umów.

7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

8. Ma Pan/Pani prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2) sprostowania danych (art. 16. RODO),

3) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych od następnego roku kalendarzowego, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jednak nie dłużej niż okres 5 lat.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a następnie wymogiem umownym wynikającym z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji umowy cywilnoprawnej.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.