Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkownie lasu to działalność mająca na celu wykorzystanie naturalnych bogactw leśnych dla zaspokojenia potrzeb człowieka. Sprowadza się ono w praktyce do pozyskania drewna, zbioru płodów runa leśnego, zbioru roślin lub ich części, pozyskania choinek, eksploatacji kopalin.

W szerokim rozumieniu użytkowanie lasu to również korzystanie z jego walorów estetycznych, klimatycznych, kulturowych, zdrowotnych i innych. Można powiedzieć, że każda osoba stykająca się z lasem bezpośrednio lub pośrednio staje się jego użytkownikiem. Leśnicy, w jak najszerszym zakresie, starają się umożliwić społeczeństwu korzystanie z darów lasu ale w sposób, który zapewni jego trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Ilość drewna jaką może pozyskać nadleśnictwo w ramach prowadzonych prac gospodarczych to tzw. etat cięć, który określony jest w planie urządzania lasu. Plan urządzania lasu sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększający zapas drewna pozostający w lasach, tzw. zapas drewna na pniu. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu drewna na pniu (w Polsce pozyskuje się około 55% przyrostu masy drewna).

Drewno pozyskiwane w Nadleśnictwie Łochów pochodzi z:

·    cięć rębnych, które polegają na usunięciu „dojrzałych" drzewostanów (w wieku około 80-120 lat) na określonej powierzchni w celu ich przebudowy i uzyskania nowego pokolenia drzew;

·    cięć pielęgnacyjnych, których celem jest usunięcie z drzewostanów drzew  niepożądanych lub szkodliwych dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu. Cięcia te wykonuje się w formie czyszczeń lub trzebieży;

·    cięć niezaplanowanych, które są konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych lub zamierania drzewostanów w wyniku oddziaływania szkodliwych owadów, grzybów, zanieczyszczenia powietrza itp.

W 2013 roku w Nadleśnictwie Łochów 50% pozyskanej masy drewna pochodziła z cięć rębnych, 37% z cięć pielęgnacyjnych a pozostała ilość z cięć niezaplanowanych.

 

Nadleśnictwo Łochów prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 16,5 tys. ha pozyskując 65 tys. m3 drewna rocznie.

Głównie pozyskuje się drewno sosnowe, które stanowi 77% całości pozyskanej masy. Pozostałe gatunki to brzoza, dąb, olsza, jesion i świerk.

Surowiec drzewny w Nadleśnictwie Łochów pozyskuje się głównie metodą sortymentową tzn. wyrabiając gotowe sortymenty drzewne w miejscu ścinki drzew. Podstawowymi urządzeniami wykorzystywanymi do ścinki drzew i wyrabiania  sortymentów drzewnych są pilarki spalinowe. Przy transporcie drewna do dróg wywozowych tzw. zrywce wykorzystywane się są głównie ciągniki rolnicze wyposażone w przyczepy oraz różnego rodzaju urządzenia pomocnicze (wciągarki, żurawie hydrauliczne z chwytakami). Coraz częściej, w lasach naszego nadleśnictwa, można spotkać pracujące maszyny specjalistyczne takie jak harwestery i forwardery. Podnoszą one znacznie wydajność pozyskania drewna oraz poprawiają ergonomię i bezpieczeństwo pracy zatrudnionych pracowników.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Łochów trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.