Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności architektonicznej budynku biura Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Łochów, ul. Wyszkowska 28, 07-130 Łochów

Budynek posiada dwie kondygnacje użytkowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie biura to godziny 07:15 – 15:15.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych miejscach parkingowych zlokalizowanych wokół budynku. Przed oraz za budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do siedziby biura jest zlokalizowane od strony południowej. Przed wejściem po lewej stronie znajduje się pochylnia/podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku można uzyskać za pomocą pochylni dla osób niepełnosprawnych o szerokości 110 cm lub po pokonaniu trzech stopni o wysokości 15 cm. Drzwi wejściowe posiadają dwa skrzydła o szerokości 80 cm oraz dwa niewielkie progi wydzielające przedsionek.

Wejście prowadzi do holu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Sekretariat dla interesanów znajduje się z prawej strony od wejścia na parterze, z możiwością swobodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Budynek biurowy nie posiada windy. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Korytarze przebiegają na dwóch poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Ze względu na brak windy utrudniony jest dostęp do I piętra budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na piętrze zlokalizowane są pomieszczenia posterunku straży leśnej, inżyniera nadzoru, specjalisty ds. budownictwa i sala konferencyjna. W celu załatwienia sprawy z pracownikami mającymi pokoje na I piętrze zostanie wskazane pomieszczenie biurowe na parterze budynku.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 (25) 675 11 24 lub e-mailowy na adres lochow@warszawa.lasy.gov.pl.