Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Łochów: 30.10.2019 r.

ZG.2281.2.4.2019

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łochów

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 

I.  Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie artykułu 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

 

II.  Przedmiot sprzedaży:

1. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,06 ha, stanowiąca działkę nr 55 położoną w obrębie ew. Połazie Świętochowskie, gmina Korytnica, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00055529/7. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.264 i stanowi użytki rolne zabudowane i  grunt leśny (B-LsVI– 0,01 ha, LsVI – 0,05 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem sosnowym w wieku 72 lat. Działka kształtem zbliżona do prostokąta (ca 10 m x 49 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Na wschodnim skraju działki posadowiony jest w części o pow. ok. 20 m2 budynek gospodarczy przynależny do nieruchomości sąsiedniej.

Dla obszaru miejscowości Połazie Świętochowskie, w tym dla działki nr 55 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korytnica, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/96/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 30.03.2012 r., działka nr 55 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 1 400,00 zł netto. Wadium: 140,00 zł.

 

2. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1336 ha, stanowiąca działkę nr 534/4 położoną w obrębie ew. Jasiorówka, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00056324/7. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.377 i stanowi grunt leśny (LsVI – 0,1336 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem sosnowym w wieku 41 lat, a w części bez drzewostanu. Działka ma kształt kwadratu (ca 35 m x 38 m), położona w kompleksie lasów prywatnych i państwowych oraz w sąsiedztwie zabudowań. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie, zatwierdzonego Uchwałą Nr LX/414/2018 Rady Gminy Łochów z dnia 28.05.2018 r., działka nr 534/4 ma przeznaczenie oznaczone symbolem ZL - tereny leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 2 300,00 zł netto. Wadium: 230,00 zł.

 

3. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,14 ha, stanowiąca działkę nr 231/2 położoną w obrębie ew. Kaliska, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00063668/2. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.545 i stanowi grunt leśny  (LsVI – 0,14 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem sosnowym w wieku 47 lat. Działka kształtem zbliżona do prostokąta (ca 21 m x 67 m), położona w kompleksie lasów prywatnych oraz w sąsiedztwie zabudowy letniskowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Kaliska i Barchów, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/182/2012 Rady Gminy Łochów z dnia 28.11.2012 r., działka nr 231/2 ma przeznaczenie oznaczone symbolem ZL - tereny leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 4 000,00 zł netto. Wadium: 400,00 zł.

 

4. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,06 ha, stanowiąca działkę nr 43 położoną w obrębie ew. Laski, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00056000/0. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.3 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,06 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta w roślinnością leśną z drzewostanem (warst. PRZES) brzozowo-sosnowym w wieku 62 lat, niską roślinnością ozdobną. Na działce znajdują się obce naniesienia nie związane trwale z gruntem, które nie stanowią przedmiotu sprzedaży. Działka kształtem zbliżona do prostokąta (ca 15 m x 40 m), położona w kompleksie lasów prywatnych oraz w sąsiedztwie zabudowy letniskowej i zagrodowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Laski, Karczewizna, Twarogi zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Łochów z dnia 15.02.2016 r., działka nr 43 ma przeznaczenie oznaczone symbolem ZL - tereny leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 1 500,00 zł netto. Wadium: 150,00 zł.

 

5. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,05 ha, stanowiąca działkę nr 172 położoną w obrębie ew. Laski, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00056000/0. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.3 i stanowi grunt leśny oraz nieużytki (LsVI – 0,02 ha, N – 0,03 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa w części północnej porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem (warst. PRZES) brzozowo-sosnowym w wieku 67 lat o powierzchni ok. 115 m2, w części południowej, na powierzchni ok. 385 m2, znajduje się zabudowa zagrodowa trzech różnych wygrodzonych posesji oraz fragment drogi publicznej. Naniesienia znajdujące się na działce nie stanowią przedmiotu sprzedaży. Działka kształtem zbliżona do wydłużonego prostokąta (ca 4 m x 157 m), położona w kompleksie lasów prywatnych oraz w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Laski, Karczewizna, Twarogi zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Łochów z dnia 15.02.2016 r., północny fragm. działki o pow. ok. 115 m2  ma przeznaczenie oznaczone symbolem ZL - tereny leśne, południowy fragm. działki o pow. ok. 370 m2  ma przeznaczenie oznaczone symbolem 5RM - tereny zabudowy zagrodowej a fragm. o pow. ok. 15 m2 zlokalizowany przy skrzyżowaniu dróg publicznych ma przeznaczenie oznaczone symbolem 1KDL(p) - teren drogi publicznej lokalnej (powiatowej)  Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 4 900,00 zł netto. Wadium: 490,00 zł.

 

6. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,2434 ha, stanowiąca działkę nr 608 położoną w obrębie ew. Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00061453/8. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.139 i stanowi grunt leśny (LsVI – 0,2434 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa na pow. 0,05 ha porośnięta w roślinnością leśną z drzewostanem sosnowym w wieku 54 lat, w pozostałej części bez drzewostanu (halizna). Działka kształtem zbliżona do trójkąta, położona w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Majdan, Baczki zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/113/2015 Rady Gminy Łochów z dnia 25.11.2015 r., działka nr 608 ma przeznaczenie oznaczone symbolem: 1KS - tereny obsługi komunikacji  oraz 3KDL - tereny dróg publicznych - lokalne. Sposób zagospodarowania nieruchomości: różny. Sposób zagospodarowania nieruchomości w 80% zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 33 500,00 zł netto. Wadium: 3 350,00 zł.

 

7. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,03 ha, stanowiąca działkę nr 80 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,03 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem sosnowym w wieku 82 lat i dębowo-osikowo-brzozowym w wieku 42 lat. Działka kształtem zbliżona do wąskiego i wydłużonego prostokąta (ca 1,4 m m x 220 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wschodni skraj działki zabudowany jest na powierzchni ok. 9 m2 budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który nie stanowi przedmiotu sprzedaży i przynależny do nieruchomości sąsiedniej.

Dla obszaru miejscowości Kozołupy, w tym dla działki nr 80 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 80 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 600,00 zł netto. Wadium: 60,00 zł.

 

8. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,10 ha, stanowiąca działkę nr 173 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,10 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem sosnowym w wieku 37 lat i dębowo-osikowo-brzozowym w wieku 42 lat. Działka kształtem zbliżona do wąskiego i wydłużonego prostokąta (ca 4,5 m x 210 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Dla obszaru miejscowości Kozołupy, w tym dla działki nr 173 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 173 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 1 800,00 zł netto. Wadium: 180,00 zł.

 

9. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,11 ha, stanowiąca działkę nr 181 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,11 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem sosnowym w wieku 82 lat i dębowo-osikowo-brzozowym w wieku 42 lat. Działka kształtem zbliżona do wąskiego i wydłużonego prostokąta (ca 7 m x 165 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Dla obszaru miejscowości Kozołupy, w tym dla działki nr 181 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 181 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 2 100,00 zł netto. Wadium: 210,00 zł.

 

10. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,17 ha, stanowiąca działkę nr 228 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,17 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem sosnowo-brzozowo-osikowym w wieku 52 lat. Działka kształtem zbliżona do trapezu (ca 40 m x 42 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Dla obszaru miejscowości Kozołupy, w tym dla działki nr 228 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 228 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 3 100,00 zł netto. Wadium: 310,00 zł.

 

11. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,16 ha, stanowiąca działkę nr 278 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,16 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem brzozowo-sosnowym w wieku 57 lat, sosnowym w wieku 82 i brzozowo-dębowym w wieku 42 lat. Działka kształtem zbliżona do wąskiego i wydłużonego prostokąta (ca 8 m x 220 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Dla obszaru miejscowości Kozołupy, w tym dla działki nr 278 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 278 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 3 000,00 zł netto. Wadium: 300,00 zł.

 

12. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,10 ha, stanowiąca działkę nr 279 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,10 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem brzozowo-sosnowym w wieku 57 lat, sosnowym w wieku 82 i brzozowo-dębowym w wieku 42 lat. Działka kształtem zbliżona do wąskiego i wydłużonego prostokąta (ca 8 m x 130 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Dla obszaru miejscowości Kozołupy, w tym dla działki nr 279 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 279 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 1 900,00 zł netto. Wadium: 190,00 zł.

 

13. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,27 ha, stanowiąca działkę nr 280 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,27 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem brzozowo-sosnowym w wieku 57 lat, sosnowym w wieku 82 i brzozowo-dębowym w wieku 42 lat. Działka kształtem zbliżona do wąskiego i wydłużonego prostokąta (ca 8 m x 335 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Dla obszaru miejscowości Kozołupy, w tym dla działki nr 280 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 280 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 4 900,00 zł netto. Wadium: 490,00 zł.

 

14. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,21 ha, stanowiąca działkę nr 304 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,21 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem brzozowo-sosnowym w wieku 57 lat, sosnowym w wieku 82 i brzozowo-dębowym w wieku 42 lat. Działka kształtem zbliżona do wąskiego i wydłużonego prostokąta (ca 7 m x 303 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Dla obszaru miejscowości Kozołupy, w tym dla działki nr 304 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 304 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 4 200,00 zł netto. Wadium: 420,00 zł.

 

15. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,12 ha, stanowiąca działkę nr 305 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,12 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem brzozowo-sosnowym w wieku 57 lat, sosnowym w wieku 82 i brzozowo-dębowym w wieku 42 lat. Działka kształtem zbliżona do wąskiego i wydłużonego prostokąta (ca 7 m x 170 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Dla obszaru miejscowości Kozołupy, w tym dla działki nr 305 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 305 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 2 500,00 zł netto. Wadium: 250,00 zł.

 

16. Nieruchomość gruntowa o pow. 0,13 ha, stanowiąca działkę nr 306 położoną w obrębie ew. Kozołupy, gmina Stoczek, powiat węgrowski, woj. mazowieckie, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie prowadzona jest Księga Wieczysta o nr SI1W/00054760/1. Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę węgrowskiego jest objęta jednostką rejestrową G.151 i stanowi grunt leśny (LsV – 0,13 ha).

Opis: Nieruchomość gruntowa porośnięta roślinnością leśną z drzewostanem brzozowo-sosnowym w wieku 57 lat, sosnowym w wieku 82 i brzozowo-dębowym w wieku 42 lat. Działka kształtem zbliżona do wąskiego i wydłużonego prostokąta (ca 7,5 m x 170 m), położona w kompleksie lasów prywatnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Dla obszaru miejscowości Kozołupy, w tym dla działki nr 306 brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 10.09.2012 r., działka nr 306 ma przeznaczenie opisane jako lasy i grunty leśne. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza wynosi 2 700,00 zł netto. Wadium: 270,00 zł.

 

III.  Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Szczegółowe informacje uzyskać można w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00 w siedzibie Nadleśnictwa Łochów, ul. Wyszkowska 28; 07-130 Łochów, pok. nr 5 oraz pod nr tel. (25) 675 20 78.

 

IV.  Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się siedzibie Nadleśnictwa Łochów ul. Wyszkowska 28; 07-130 Łochów, w sali konferencyjnej, pok. nr 21, w dniu 2 grudnia 2019 roku, o godzinie 11.00. Uczestnik przetargu winien posiadać dowód tożsamości, a w sytuacji reprezentowania interesów osób trzecich – stosowne pełnomocnictwo.

 

V.  Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego wadium do dnia 02.12.2019 do godz.: 10.00. Oferent winien wnieść wadium, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości, w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie do dnia 02.12.2019 roku do godziny 10.00 w kasie Nadleśnictwa Łochów lub przelewem na konto PKO BP Węgrów Nr 83102044760000890200173740, z dopiskiem na blankiecie przelewu „Wadium w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr: .… (wpisać właściwy nr nieruchomości z ogłoszenia), stanowiącej działkę ewid. nr ….(wpisać właściwy nr działki)". Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne jeżeli do dnia 02.12.2019 roku do godziny 10.00 znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego. Wadium w formie gwarancji bankowej należy w oryginale złożyć w wyznaczonym terminie w kasie Nadleśnictwa Łochów.

 

VI.  Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości.

Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

 

VII.  Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca udziału w nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

VIII. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

IX.  Inne zastrzeżenia.

- Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

- W związku z zakupem nieruchomości, Kupujący ponosi koszty sporządzenia operatów szacunkowych, zamieszczenia ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania materiałów geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaży, liczone proporcjonalnie do ilości zakupionych działek.

- Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów

mgr inż. Jerzy Derlicki