Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Pod pojęciem lasów niepaństwowych należy rozumieć wszystkie grunty leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

 

1. Podstawa prawna funkcjonowania nadzoru na lasami prywatnymi w Polsce

Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

 

2. Informacja o zawartym porozumieniu.

Starosta może w drodze porozumienia o charakterze cywilno-prawnym, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczym Lasów Państwowych na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów, bądź sprawować nadzór przez własne służby leśne.

 

Obecnie w związku z zawartym porozumieniem Nadleśnictwo Łochów prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wyłącznie na terenie gmin Jadów i Strachówka w powiecie wołomiński

 

Na podstawie art.5 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2005 Nr 45 poz. 435 z późn. Zm.), zwanej dalej ”ustawą”, w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 zŁączna powierzchnia lasów prywatnych objętych w roku 2020 nadzorem Nadleśnictwa Łochów wynosi 4 735 ha. późn. Zm.) pomiędzy Starostą Wołomińskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Łochów zawarte zostało porozumienie o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa z dnia 4 stycznia 2010 r oraz Aneks nr 10 z dnia 17 lutego 2020 r. do ww. porozumienia, określający ogólną powierzchnię gruntów leśnych przekazanych do nadzoru w roku 2020 .

 

3. Procedura dotycząca pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności

Skarbu Państwa z rozróżnieniem na lasy objęte uproszczonym planem

urządzania lasu oraz inwentaryzacją stanu lasu.

 

Procedury dla lasów objętych uproszczonym planem urządzania lasu:

 1. Właściciel  składa w kancelarii leśnictwa "wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna". W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.
 2. Przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.
 3. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".

Procedury dla lasów objętych inwentaryzacją stanu lasu:

Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów .

 1. Decyzje na pozyskanie drewna na podstawie inwentaryzacji stanu lasu wydaje starosta. W tym celu należy złożyć "wniosek o wydanie w drodze decyzji zezwolenia na dokonanie zabiegu gospodarczego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa" dokument we właściwym starostwie. W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.
 2. Właściciel  składa w kancelarii leśnictwa "wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna". W przypadku gdy las jest we współwłasności do „wniosku …” należy dołączyć oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na pozyskanie drewna.
 3. Przed przystąpieniem do prac właściciel winien skontaktować się z leśniczym aby uzyskać instruktaż dotyczący wykonywanych prac.
 4. Po zakończeniu prac, właściciel zawiadamia leśniczego o dokonanym wyrębie. Leśniczy cechuje pozyskane drewno i wystawia właścicielowi lasu „Świadectwo legalności pozyskania drewna".

 

4. Obowiązki właściciela lasu wynikające z Ustawy o lasach.

Obowiązki właściciela lasu uregulowane zostały w art. 13 ustawy o lasach. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

 • zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
 • ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
 • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
 • przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
 • racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez: pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

 

5. Obowiązki Lasów Państwowych wynikające z Ustawy o lasach.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

a)  Nadleśniczy udziela właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa pomocy, na jego wniosek, poprzez:

1) doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej

2) (uchylony)

3) odpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego.

b)  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, poparty opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nadleśniczy może udostępnić nieodpłatnie sadzonki drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych) – zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3.

c)  Nadleśniczy może, na podstawie umowy z właścicielem lasu, organizować wykonywanie zadań gospodarczych w lesie, łącznie ze sprzedażą drewna.

d)    Nadleśniczy na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego:

1) do zalesienia – sporządza plan zalesienia oraz potwierdza wykonanie zalesienia zgodnie z tym planem albo

2) na realizację inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – sporządza plan tej inwestycji oraz potwierdza jej wykonanie zgodnie z tym planem

– w przypadku gdy zalesienie to będzie wykonywane lub inwestycja ta będzie realizowana zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

6. Wzory dokumentów niezbędnych do załatwienia spraw objętych nadzorem.

 

Wzory dokumentów dostępne są poniżej do pobrania: Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

 

7. Informacja odnośnie terminów i miejsc pełnienia dyżurów przez pracowników Nadleśnictwa sprawujących nadzór.

 

-Środa od godz.8:00 do godz. 10:00

Leśnictwo Urle

Borzymy, Al. Prof. J. Nielubowicza 2

05-281 Urle

Leśniczy - Kazimierz Lewandowski

tel.  604 917 465

e-mail: kazimierz.lewandowski@warszawa.lasy.gov.pl

 

–Wtorek od godz. 8:00 do 10:00

Urząd Gminy w Strachówce

Norwida 6,

05-282 Strachówka

Leśniczy - Tomasz Cierpka

tel.  602 609 470

e-mail: tomasz.cierpka@warszawa.lasy.gov.pl

 

 

8. Informacja, do kogo właściciel lasu powinien się zwrócić, by uzyskać opis taksacyjny na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

 

Opis taksacyjny może być składową planu urządzenia lasu - dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w przypadku oddania ich w użytkowanie wieczyste osób fizycznych oraz uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu - dla gruntów niepaństwowych.W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa blisko 56% powierzchni leśnej stanowią lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

Właściciel lasu powinien zwrócić się do miejscowego Starostwa Powiatowego do wydziału ochrony środowiska o wydanie opisu taksacyjny na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

 

 

Pracownicy terenowi nadleśnictwa odpowiedzialni za nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie gmin Jadów i Strachówka dyżurują zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram dyżurów leśniczych w urzędach gmin lub w kancelariach

 Lp. 

 Gmina 

 Leśniczy 

 Dzień tygodnia 

 Godziny 

1

Jadów

Kazimierz Lewandowski

Środa

8:00-10:00

2

Strachówka

Tomasz Cierpka

Wtorek

8:00-10:00