Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Łochów przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 257 m3/ha.

Hodowla lasu

Jak czerpać, żeby zostawało coraz więcej? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy hodowla lasu zawiera tajemną wiedzę?

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki leśnej. Podstawowym obiektem jej działalności jest ochrona lasu w szerokim tego słowa znaczeniu. Oznacza to, że cele ochronne odnoszą się nie tylko do drzewostanu, lecz także do wszystkich elementów składowych lasu takich jak drzewa, gleba, ściółka, krzewy rosnące w dolnej części drzewostanu, drzewa stanowiące drugie piętro drzewostanu, świat roślin i zwierząt.

Użytkowanie lasu

Użytkownie lasu to działalność mająca na celu wykorzystanie naturalnych bogactw leśnych dla zaspokojenia potrzeb człowieka. Sprowadza się ono w praktyce do pozyskania drewna, zbioru płodów runa leśnego, zbioru roślin lub ich części, pozyskania choinek, eksploatacji kopalin.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Łochów

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśne: FSC® (FSC – C013413) i PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Pod pojęciem lasów niepaństwowych należy rozumieć wszystkie grunty leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa