Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Łochów przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lat, a przeciętna zasobność przekracza 257 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 68 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
 • 30 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 83 % – sosna
 • 7 % - dąb
 • 4 % - brzoza
 • 4 % - olsza
 • 2 % - pozostałe gatunki: jesion, świerk, modrzew, lipa, grab, osika, klon, wiąz i inne.

 Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 19 % – I klasa
 • 11 % – II klasa
 • 20 % – III klasa
 • 32 % – IV klasa
 • 14 % – V klasa
 •   4 % – VI klasa i starsze

Bory to siedliska bardzo ubogie o kwaśnych glebach. Głównym gatunkiem lasotwórczym borów jest sosna, która występuje tu z domieszką brzozy. Na borach mieszanych, siedliskach ubogich lub średnio żyznych, w drzewostanach obok sosny występuje modrzew oraz gatunki liściaste: dąb, brzoza, lipa.
Lasy mieszane to siedliska średnio żyzne o glebach dość zasobnych i umiarkowanie kwaśnych. Drzewostany tworzy dąb bezszypułkowy i sosna z domieszką modrzewia, grabu, czy brzozy. W wilgotniejszych wariantach lasu mieszanego (las mieszany wilgotny i las mieszany bagienny) w drzewostanie występują: dąb, olsza, brzoza, sosna, jesion i wiąz.
Lasy to siedliska żyzne i bardzo żyzne o glebach słabo kwaśnych lub obojętnych. Głównymi gatunkami drzewostanów są: dąb, olsza i jesion oraz bardzo liczne gatunki domieszkowe.
Olsy i łęgi to siedliska żyzne i bardzo żyzne, okresowo zalewane lub podtapiane. Głównymi gatunkami w drzewostanie są: olsza czarna i jesion z domieszką brzozy i wiązu.