Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Łochów

W obecnych granicach Nadleśnictwo Łochów zostało utworzone decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 marca 1979 r. Powstało z połączenia dwóch Nadleśnictw: Łochów i Węgrów.

Nadleśnictwo Łochów zostało utworzone z lasów i gruntów dóbr prywatnych, głównie rodziny Kurnatowskich, przejętych po II wojnie światowej. W ubiegłym okresie przechodziło liczne reorganizacje, z których największa to przyłączenie 01.01.1971 r. N-ctwa Tłuszcz, a następnie, 01.01.1973 r., włączenie 5 z 7 leśnictw N-ctwa Węgrów. Lasy obu włączonych nadleśnictw stanowiły również dobra prywatne. W obecnych granicach Nadleśnictwo Łochów zostało utworzone decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 marca 1979 r. Powstało z połączenia dwóch Nadleśnictw: Łochów i Węgrów.

W okresie I wojny światowej rabunkowa gospodarka okupanta doprowadziła do zniszczenia najpiękniejszych drzewostanów, szczególnie w okolicach Łochowa. Pod okiem przedsiębiorcy Maksa Gaussa prowadzono intensywny wyrąb drzew, bez zapewnienia środków wywozowych. Wycinano drzewa bez uprzedniego wywiezienia już ściętych, w związku z czym ogromne masy drewna po prostu gniły. Wyrąbano w ten sposób lasy na obszarze 23 okręgów na łącznej powierzchni ok. 3 tys. mórg.

Lasy obrębu Łochów przed II wojną światową były administrowane przez Zarząd Lasów i Dóbr Jadowa i Kołodziąża. Gospodarkę leśną prowadzono w oparciu o plan gospodarczy sporządzony na lata 1932/33 – 1942-43. Ponieważ brak jest danych na temat prowadzonej gospodarki leśnej w okresie wcześniejszym, na podstawie stanu lasu można przypuszczać, że lasy te były zagospodarowane 80 – 100 letnią koleją rębu, ze zrębami zupełnymi na wszystkich siedliskach. Powierzchnie zrębowe odnawiano sztucznie (sosna) bądź naturalnie (olsza).

Lasy obecnego obrębu Węgrów to pozostałości dawnych posiadłości ziemskich magnackich rodów Kiszków, Radziwiłłów, Ogińskich, Kobylińskich, Krasińskich i Ossolińskich. Dla poszczególnych własności opracowywane były plany urządzeniowe, np. dla Folwarku Ruchna już od 1870 r.

Podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej lasy nadleśnictwa były użytkowane rabunkowo. Drewno było wykorzystywane na miejscu, lub wywożone do Rzeszy.

Po wojnie, w roku 1945, dla obu nadleśnictw: Łochów i Węgrów sporządzono przybliżone tabele klas wieku, na podstawie których wykonano trzyletnie plany cięć na okres 1945/46 – 1947/48, przedłużone następnie na kolejne trzy lata.

Prowizoryczne urządzanie lasu wykonano w 1951 r. dzieląc lasy obu nadleśnictw na trzy gospodarstwa: sosnowe, sosnowo-dębowe i olszowe.

Definitywne urządzanie lasu przeprowadzono dla Nadleśnictwa Łochów na okres od 01.10.1963 r. do 31.09.1973 a dla Nadleśnictwa Węgrów na okres od 01.10.1964 r. do 31.09.1974 r.

I rewizję planu urządzenia lasu przeprowadzono dla Nadleśnictwa Łochów na okres od 01.10.1973 r. do 31.09.1983 r. a dla Nadleśnictwa Węgrów na okres od 01.10.1974 r. do 31.09.1984 r.

II rewizja planu była już przeprowadzana dla nadleśnictwa w obecnych granicach. Sporządzono ją na okres 01.01.1985 – 31.12.1994.

III rewizja była wykonana na okres 01.01.1995 – 31.12.2004