Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody - Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu, obejmują tereny wyróżniający się walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Prowadzona gospodarka na ich terenie gwarantuje równowagę biologiczną oraz eliminuje działania szkodzące przyrodzie.

Siedlecko-Węgrowski obszar Chronionego Krajobrazu

Siedlecko-Węgrowski obszar Chronionego Krajobrazu został powołany na mocy Uchwały Nr XVII/99/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 28 października 1986 roku.

Powierzchnia obszaru w granicach terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Łochów 7573,06 ha w tym 1226,94 ha gruntów nadleśnictwa.

Lasy zajmują ok. 9 tys. ha i są dość mocno rozproszone, największym kompleksem jest ur. Ruchna. Na terenie Obszaru stwierdzono 960 gatunków roślin naczyniowych oraz 84 gatunki roślin zarodnikowych i grzybów, w tym: 7 rzadkich gatunków grzybów, 18 – porostów, 12 – wątrobowców, 9 – torfowców oraz 38 – mchów właściwych. Wyróżniono blisko 80 gatunków roślin rzadkich.