Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to obszary objęte ochroną dla zachowania w stanie naturalnym lub mało zmienionym zbiorowisk roślinnych, określonych gatunków roślin i zwierząt jak też elementów przyrody nieożywionej. Na gruntach Nadleśnictwa Łochów znajduje się siedem częściowych rezerwatów przyrody.

Parki krajobrazowe

Nadbużański Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu, obejmują tereny wyróżniający się walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Prowadzona gospodarka na ich terenie gwarantuje równowagę biologiczną oraz eliminuje działania szkodzące przyrodzie.

Obszary Natura 2000

W obszarze terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Łochów znajduje się sześć obszarów Natura 2000. Są to obszary szczególnej ochrony ptaków (OSO) Dolina Dolnego Bugu, (OSO) Dolina Liwca, Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) Ostoja Nadbużańska, (SOO) Ostoja Nadliwiecka, (SOO) Kantor Stary, (SOO) Torfowiska Czernik.

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody jest to prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych. Na gruntach Nadleśnictwa Łochów znajduje się 38 pomników przyrody.

Użytki ekologiczne

Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. Nie mogły one być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych.