Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody - Obszary Natura 2000

W obszarze terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Łochów znajduje się sześć obszarów Natura 2000. Są to obszary szczególnej ochrony ptaków (OSO) Dolina Dolnego Bugu, (OSO) Dolina Liwca, Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) Ostoja Nadbużańska, (SOO) Ostoja Nadliwiecka, (SOO) Kantor Stary, (SOO) Torfowiska Czernik.

Dolina Dolnego Bugu

  Największą powierzchnię zajmują suche ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne skupiają się w okolicy ujścia dopływów oraz odciętych starorzeczy. Same koryto rzeki stanowi w niewielkim stopniu przekształcony przez człowieka krajobraz z nieuregulowanymi brzegami, licznymi dawnymi korytami, płyciznami, brzegi porastają zarośla wierzbowo – topolowe. Jest to jedno z nielicznych stanowisk gadożera w Polsce. W okresie lęgowym gniazdują tu między innymi takie gatunki jak: bączek, bocian czarny, brodziec piskliwy, czajka, cyranka, czapla siwa, krwawo dziób, gadożer, rybitwa biało czelna. W dużym zagęszczeniu występuje bocian biały i derkacz.

 

Dolina Liwca

  Część odcinków rzeki ma charakter naturalny, część jest uregulowana i zmineralizowana. W dolinie przeważają wilgotne łąki i pastwiska, na części terenu występują lasy olsowe i łęgowe.

Dolina rzeki Liwiec jest ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, szczególnie w okresie lęgowym. Występują tutaj: brodziec piskliwy, cyraneczka, cyranka, czajka, kulik wielki, rybitwa Białowąsa, rycyk, bocian biały, derkacz, siweczka rzeczna i kszyk. Na przelotach często spotykane są gęsi: zbożowa i biało czelna.

 

Ostoja Nadbużańska

  Ostoja Nadbużańska obejmuje w granicach nadleśnictwa głównie grunty nieleśne położone wzdłuż rzeki Bug. Do założenia obszaru przyczyniło się występowanie siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: wydm śródlądowych z murawami (zbiorowiska trawiaste) szczotlichowymi, starorzeczy, zalewanych mulistych brzegów rzek, suchych wrzosowisk, suchych muraw napiaskowych, storczykowych muraw napiaskowych, łąk trzęślicowych, ziołorośli nadrzecznych i okrajkowych, łąk selernicowych, niżowych łąk użytkowanych ekstensywnie. Wśród siedlisk leśnych występują tu płaty: lasów łęgowych i nadrzecznych zarośli wierzbowych, łęgowych lasów dębowo -wiązowo-jesionowych, świetlistej dąbrowy i boru chrobotkowego.

 

Ostoja Nadliwiecka

  Ponad połowę obszaru stanowią łąki i zarośla, pozostała część to obszary rolnicze i lasy (głównie liściaste, w mniejszym stopniu iglaste i mieszane) oraz obszar wodny rzeki Liwiec.

Jest to najcenniejszy pod względem przyrodniczym, obok doliny Bugu, obszar we wschodniej części województwa mazowieckiego. O tak wysokiej randze świadczy przede wszystkim - wysoka różnorodność biologiczna; koncentracja stanowisk chronionych i ginących gatunków roślin, grzybów i zwierząt; różnorodność siedlisk przyrodniczych oraz funkcja jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych o węzłowym znaczeniu ponad regionalnym.

 

Kantor Stary

Granice ostoi siedliskowej „Kantor Stary" w całości zawierają się w granicach istniejącego rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Ostoja została utworzona ze względu na występowanie typów siedlisk przyrodniczych: grądu środkowoeuropejskiego i łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych.

 

Torfowiska Czernik

Obszar obejmuje dwie bezodpływowe niecki otoczone wysokimi wałami zwydmień. Powierzchnia torfowiska wynosi 53,8 ha, natomiast lasy nadleśnictwa zajmują 23,26 ha. Rozciąga się tu duży kompleks leśny zwany Czernikiem, w którym dominuję bory sosnowe. Torfowiska te to jedne z najlepiej zachowanych, na terenie wschodniego Mazowsza, torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów, z płatami reprezentującymi stadia przejściowe do torfowisk wysokich.

Swoistą mozaikę tworzą tu zbiorowiska: turzycy dzióbkowatej, wełnianki wąskolistnej, turzycy nitkowatej. 

Dużą wartość tego terenu podkreśla występowanie rosiczki okrągłolistnej oraz obecność turzycy bagiennej, wymienionej w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, szlaczkonia torfowca figurującego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz ważki – zalotki większej.

Na terenie Obszaru występuje dość liczna populacja żmii zygzakowatej oraz odbywają lęgi żurawie.