Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Łochów

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostka organizacyjną Lasów Państwowych. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią: biuro nadleśnictwa, leśnictwa oraz inne jednostki do zadań szczególnych. Szczegółową organizację nadleśnictwa określa regulamin ustalony przez nadleśniczego.

Nadleśniczy (N) – Jerzy Derlicki– kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa i ponosi za nie odpowiedzialność. Reprezentuje także nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego (Z) – Elżbieta Bernard – Rybak– odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Główna księgowa (K) – Elżbieta Kobus – wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości z tego zakresu oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo – księgowych nadleśnictwa, kieruje Działem Finansowo – Księgowym.

Inżynier nadzoru (NN1) – Wojciech Zakrzewski

Inżynier nadzoru (NN2) – Krzysztof Dzundza

Sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania czynności gospodarczych w nadleśnictwie w ilości ustalonej przez nadleśniczego.

Sekretarz (S) – Maria Powierża- jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z obsługą administracyjna nadleśnictwa,  kieruje Działem Administracyjno – Gospodarczym

Specjalista ds. pracowniczych – Agnieszka Węgrowska-  prowadzi dokumentację związana ze stosunkiem pracy, sporządza umowy o pracę, akta osobowe pracowników, wydaje dokumenty i zaświadczenia z tytułu pracy w nadleśnictwie, ewidencjonuje czas pracy – urlopy, zwolnienia lekarskie.

Dział Gospodarki Leśnej (ZG) – do zadań działu należy całokształt prac w zakresie: selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki drewnem, ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa oraz innych działań z zagospodarowania lasu.

St. spec. ds. użytkowania, postępu technicznego i bhp – Marek Dobrzyński

Spec. ds. ochrony lasu, edukacji i zagospodarowania turystycznego – Marta Gębicka

St. spec. ds. nasiennictwa, selekcji i hodowli lasu -   Łukasz Łopiński

Spec. ds. marketingu – Elżbieta Kozłowska

St. spec. ds. stanu posiadania – Konrad Podgajny

Leśniczy, Koordynator ds. LN , wyłuszczarni i łowiectwa- Bogdan Kowalewski

Dział Finansowo – Księgowy (KF) – do zadań działu należy w szczególności prowadzenie ewidencji i formalno – rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości finansowej, współpraca w kalkulacji cen produktów i stawek usług, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

Spec. ds. ekonomicznych – Magdalena Załęska

Starszy księgowy – Elżbieta Zupnik

Księgowy – Barbara Podgajna

Dział Administracyjno – Gospodarczy (S)– do zadań działu należy w szczególności administrowanie mieszkaniami i budynkami nadleśnictwa, prowadzenie spraw inwestycyjno- remontowych i transportowych, prowadzenie składnicy akt  i biblioteki nadleśnictwa, prowadzenie zaopatrzenia w urządzenia, sprzęt biurowy, materiały kancelaryjne.

Starszy referent administracyjny – Grażyna Tymińska

Spec. ds. budownictwa – Andrzej Kondraciuk

Posterunek Straży Leśnej (NS)– do zadań działu należy zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń z zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa.

Komendant Posterunku Straży Leśnej - Czesław Hodór

Strażnik leśny – Piotr Bylak

Strażnik leśny – Stanisław Mytkowski

Leśnictwa (L)  są  terenową  jednostką gospodarczo-administracyjną nadleśnictwa. Na czele leśnictwa stoi leśniczy bezpośrednio podległy pod zastępcę nadleśniczego. Leśniczy wykonuje swoje obowiązki przy pomocy podleśniczego.

Nadleśnictwo Łochów składa się z 13 leśnictw:

1.      Leśnictwo Sadowne

2.      Leśnictwo Zieleniec 

3.      Leśnictwo Wielgie

4.      Leśnictwo Szumin

5.      Leśnictwo Kamionna

6.      Leśnictwo Urle

7.      Leśnictwo Jagodne

8.      Leśnictwo Miednik

9.      Leśnictwo Stoczek

10.  Leśnictwo Wrotnów

11.  Leśnictwo Węgrów

12.  Leśnictwo Ruchna

13.  Leśnictwo Miedzanka (Szkółka)