Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody-Parki Krajobrazowe

Nadbużański Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

  Park utworzony w 1993 roku zajmuje obszar około 54,2 tys ha (wraz z otuliną 77 tys ha). Leży na pograniczu trzech regionów historyczno – kulturowych: Kurpiowskiego, Mazowsza i Podlasia. Na terenie Parku znajduje się wiele zabytków budownictwa wiejskiego, dworskiego i kościelnego oraz miejsc pamięci narodowej. W zasięgu Parku znajduje się 9,84 tyś. ha gruntów nadleśnictwa. Nadbużański Park Krajobrazowy obejmuje tereny najcenniejsze przyrodniczo i ekologicznie, położone w dolinie Bugu, gdzie występują bogate zbiorowiska roślinności wodnej, szuwarowej i bagiennej. 

  Bogata i zróżnicowana flora liczy około 800 gatunków roślin naczyniowych, w tym ponad 30 gatunków objętych ochroną całkowitą, 10 gatunków podlegających ochronie częściowej oraz 118 zaliczanych do rzadkich. Występują tu: fiołek wyniosły zanikający w skali europejskiej, wiciokrzew pomorski, oleśnik górski, pszeńce – polny i grzebieniasty, goryczka krzyżowa i gorzkawa, storczyk kukawka. Rzadziej spotykane są rosiczka okrągłolistna , widłak torfowy i rojnik pospolity.

  O bardzo wysokich walorach faunistycznych decydują zespoły lęgowe ptaków zasiedlające tereny zalewowe doliny Bugu. Ten odcinek Bugu znajduje się w granicach ostoi ptaków o randze europejskiej. Nieregularne koryto Bugu sprzyja gniazdowaniu takich gatunków jak dzierzba rudogłowa, zimorodek, jaskółka brzegówka i brodzik piskliwy.