Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nadleśnictwo Łochów uczestniczy w realizacji projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

W ramach ww. projektu Nadleśnictwo Łochów uczestniczy w realizacji zadań pn. "Doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych" oraz „Sprzęt do lokalizacji pożarów”. Przedsięwzięcie polega na modernizacji systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Łochów poprzez doposażenie PAD-u w urządzenia do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego lasu umożliwiające kompleksową obserwację lasów bezpośrednio w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym.

Działania planowane do realizacji:

Dostawa i montaż urządzeń na potrzeby modernizacji systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych w Nadleśnictwie Łochów.

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/naduzycia

 


Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Łochów duży nacisk kładzie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego terenów leśnych. W naszym nadleśnictwie zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie i dla tego wszystkie zadanie związane z wykrywaniem pożarów lub ich szybszym ugaszeniem mogą być w całości dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.

Nadleśnictwo Łochów realizuje projekt polegający na zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego terenów leśnych.

Przedsięwzięcie polega na modernizacji drogi leśnej i dostosowaniu jej do wymogów przeciwpożarowych, tak aby mogły nią jeździć ciężkie samochody gaśnicze. Modernizowana droga przebiega przez kompleks lasów państwowych oraz lasów prywatnych, które bardzo ucierpiały podczas silnych wiatrów w 2011 roku. Stan drogi przed modernizacja był bardzo zły. Woda stagnująca na wielu odcinkach drogi gminnej uniemożliwiała przejazd nawet ciągnikom, nie mówiąc już o samochodach strażackich. W wielu fragmentach lasu nagromadzone były pozostałości po uprzątaniu lasu z drzew połamanych przez wiatr co dodatkowo zwiększało zagrożenie pożarowe. Droga przebiegająca przez las państwowy stanowi tzw. dojazd pożarowy wchodzący w skład sieci dróg umożliwiających dotarcie samochodów Straży Pożarnej do miejsca ewentualnego pożaru. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że lasy Nadleśnictwa Łochów zaliczane są do I kategorii zagrożenia pożarowego, a leśnicy muszą podejmować wiele działań aby spełnić wszystkie warunki wynikające z bardzo wysokiego zagrożenia i chronić las przed niekontrolowanym ogniem. Sfinansowanie tej inwestycji było możliwe dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W poprzednich latach realizowaliśmy inny projekt dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego terenów leśnych. Polegał on na modernizacji systemu monitoringu pożarowego.

System obserwacji pożarowej lasu obejmuje swoim zasięgiem wszystkie lasy zagrożone powstawaniem pożarów. Leśnicy monitorują lasy bez względu na ich własność. Tak samo wykrywane są i gaszone pożary lasów prywatnych i państwowych. Każdy dym widoczny w kamerze zainstalowanej na dostrzegalni przeciwpożarowej musi zostać sprawdzony, czy nie zagraża on powstaniem pożaru. W Puncie Alarmowo Dyspozycyjnym pełnione są przez obserwatorów całodniowe dyżury. W terenie gęsto zaludnionym, takim jak nasze nadleśnictwo systemy automatycznego wykrywania dymu nie zdają egzaminu. Wprawne oko obserwatora jest nie zastąpione. Kamery mają zasięg nawet do 20 km i często trzeba odróżnić dym z komina domku letniskowego od ogniska z którego może powstać pożar. Jeżeli cokolwiek wzbudzi niepokój obserwatora kieruje on tam samochód patrolowo-gaśniczy nadleśnictwa lub miejscowego leśniczego, żeby stwierdził on na miejscu skąd pochodzi dym i zagraża on pożarem lasu.

Podejmowane projekty w przyszłości znacznie ograniczą szkody w środowisku przyrodniczym wywołane pożarami. Zmniejszą się straty materialne oraz poprawi się bezpieczeństwo osób narażających zdrowie i życie.