Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody-rezerwaty

Rezerwaty przyrody to obszary objęte ochroną dla zachowania w stanie naturalnym lub mało zmienionym zbiorowisk roślinnych, określonych gatunków roślin i zwierząt jak też elementów przyrody nieożywionej. Na gruntach Nadleśnictwa Łochów znajduje się siedem częściowych rezerwatów przyrody.

Czaplowizna. Jest to rezerwat fitocenotyczny. Istnieje od 1980 roku i obejmuje powierzchnię 213,23 ha. Położony jest w obrębie Łochów na terenie Leśnictwa Wielgie. Przedmiotem ochrony jest las ze stanowiskami wielu chronionych gatunków roślin i ptaków. Podstawowymi walorami przyrodniczymi są naturalne i zbliżone do nich zbiorowiska roślinne takie jak: subkontynentalny bór świeży, śródlądowy bór wilgotny, kontynentalny bór mieszany, ols torfowcowy, łozowisko (zarośla wierzbowe), torfowisko wysokie oraz brzezina bagienna. W rezerwacie wyróżniono 22 gatunki roślin chronionych, m.in. widłak goździsty i jałowcowaty, kosaciec syberyjski, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, konwalia majowa, płucnica islandzka i bagno zwyczajne. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków ptaków lęgowych, m.in. bociana czarnego, kruka, jastrzębia, myszołowa, brodźca samotnego, słonkę oraz kilka gatunków dzięciołów i sikor.

 

 

Autor: Marek Dobrzyński                                Autor: Marek Dobrzyński

 

Jegiel. Rezerwat fitocenotyczny, utworzony w 1981 roku na powierzchni 18,54 ha, położony w obrębie Łochów na terenie Leśnictwa Szumin. Przedmiotem ochrony jest zachowany w naturalnym stanie fragment borealnej świerczyny na torfie będącej rzadkością na Nizinie Podlaskiej w tzw. pasie bezświerkowym. W części północnej wytworzyły się zbiorowiska olsów: porzeczkowych i torfowcowych oraz niewielkie płaty kontynentalnego boru bagiennego i łęgu jesionowo – olszowego. W rezerwacie występuje wiele gatunków roślin chronionych m.in. widłak torfowy, goździsty i jałowcowaty oraz rosiczka okrągłolistna, listera jajowata i bagno zwyczajne. W rezerwacie występuje ponad 200 gatunków grzybów, a jego obszar wraz z okolicznymi lasami stanowi ostoję dzików i łosi.

  

Autor: Marek Dobrzyński                                         Autor: Maciej Szczygielski

Śliże. Rezerwat fitocenotyczny położony w obrębie Łochów na terenie Leśnictwa Urle. Powstał w 1981 roku i zajmuje powierzchnię 44,29 ha. Centralną częścią rezerwatu są dwa jeziorka dystroficzne charakteryzujące się ograniczoną produktywnością i niedostatkiem substancji pokarmowych oraz bogactwem substancji próchnicznych. Zachowanie w naturalnym kształcie tych jeziorek jest podstawowym celem ochronnym tego rezerwatu. Wody jeziorek otoczone są pasem torfowiska z wyraźną sukcesją brzozy. W rezerwacie wyróżniono wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych, rosną tam: grzybienie białe, rosiczka okrągłolistna, grzybieńczyk wodny, widłak jałowcowaty, kalina koralowa, konwalia majowa, bagno zwyczajne i brzoza czarna. Na terenie rezerwatu występuje piżmak, gniazduje łabędź niemy, dzikie kaczki. Zagrożeniem dla przyrody rezerwatu jest nielegalne wędkowanie.

 

Autor: Maciej Szczygielski                              Autor: Marta Gębicka

Kantor Stary. Rezerwat utworzony w 1996 roku na powierzchni 95,43 ha. Położony w obrębie Węgrów Leśnictwo Ruchna. Jest to rezerwat fitocenotyczny, gdzie ochronie podlegają lasy sosnowo – jesionowo – dębowe tworzące zbiorowiska grądów wysokich, typowych i niskich. Osobliwością rezerwatu jest występowanie kilku gatunków storczyków i wawrzynka wilczełyko oraz licznych gatunków ptaków, m.in. krogulca i brodźca samotnego. Rezerwat, położony w blisko tysiąchektarowym uroczysku jest również ostoją dla jeleni, dzików i saren.

  

Autor: Maciej Szczygielski                             Autor: Marta Gębicka

Moczydło. To rezerwat faunistyczny utworzony w 1991 roku na powierzchni 58,08 ha w Leśnictwie Stoczek. Przedmiotem ochrony jest śródleśne jeziorko wraz z otaczającymi je torfowiskami drzewostanami wspólnie tworzącymi miejsca lęgowe rzadkich gatunków ptaków i płazów. Stwierdzono tu występowanie ponad 60 gatunków ptaków lęgowych m.in. perkozek, kaczka krzyżówka, czernica i cyraneczka, kurka wodna, błotniak stawowy i brodziec samotny oraz blisko 20 – zalatujących w tym żuraw, cyranka, rybitwa zwyczajna i mewa śmieszka. Z okolicznymi lasami związane są takie gatunki jak: jastrząb, myszołów, kruk i turkawka oraz kilka gatunków dzięciołów, pokrzewek i muchołówek. Gromadę płazów reprezentuje żaba wodna oraz ropucha szara i zielona. Do ciekawszych roślin chronionych występujących w rezerwacie należą: grzybienie białe, traganek szerokolistny, bagno zwyczajne i wawrzynek wilczełyko.

          

Autor: Marek Dobrzyński        Autor: Kamil Strąk

 

Wilcze Błota. Rezerwat należy do typu rezerwatów krajobrazów ekologicznych. Powstały w 1996 roku zajmuje obszar 89,26 ha. Położony jest na obrębie Łochów w Leśnictwie Wielgie. Ochroną objęto atrakcyjny krajobrazowo obszar bagien, torfowisk i łąk wraz z sąsiadującymi borami świeżymi, wilgotnymi oraz olsami. Podstawowym walorem rezerwatu jest kompleks bagien, torfowisk i podmokłych łąk zachowanych w stanie zbliżonym do naturalnego. W rezerwacie można znaleźć storczyki, widłaka jałowcowatego i goździstego. Ważniejsze zwierzęta to łoś, żuraw.

Autor: Maciej Szczygielski

 

Mokry Jegiel. Jeden z najmłodszych rezerwatów  na terenie Nadleśnictwa Łochów utworzony w 2002 roku na powierzchni 114,98 ha. Rezerwat typu faunistycznego położony w obrębie Łochów w Leśnictwie Sadowne. Celem rezerwatu jest ochrona stanowisk lęgowych ptaków charakterystycznych dla lasów na siedliskach wilgotnych i mokrych. Należą do nich: słonka, dudek, grubodziób, potrzos i kilka gatunków sikor. Wśród zbiorowisk roślinnych przeważają olsy, występują też kontynentalny bór mieszany i subkontynentalny bór wilgotny.

Autor: Maciej Szczygielski

 

Turzyniec. Najmłodszy rezerwat  na terenie Nadleśnictwa Łochów, utworzony w 2015 roku na powierzchni 72,17 ha. Rezerwat o charakterze leśnym położony w obrębie Węgrów w Leśnictwie Stoczek. Celem rezerwatu jest zachowanie kompleksu lasów bagiennych i wilgotnych oraz śródleśnych turzycowisk.